Meubelmakerij gespecialiseerd in antiek restauratie

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Hekkers & van 't Spijker:

 


Artikel 1: Algemeen

 

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 

1.1 Wij: Hekkers & van 't Spijker

 

1.2 Klant: degene, tot wie de offerte is gericht en/of degene die goederen afneemt en is ook degene die de factuur dient te voldoen.

 

1.3 Woorden verklaring:

 

Gebiesde / gematte zitting: zitting gemaakt van stengels behorend tot de cypergrassen. De stengels zijn taai en sterk.

 

Mechanische bevochtiging: het d.m.v. een op 220 V aangesloten machine beïnvloeden van de luchtvochtigheid.

 

Luchtvochtigheid: de luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in relatieve vochtigheid, vaak relatieve luchtvochtigheid genoemd. Dit is het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de gegeven tempratuur en druk kan bevatten.

 

Restauratie: is het geheel van handelingen aan beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van te voren gedefinieerde toestand.

 

Eigen transport: het vervoeren van de meubels in een volledig ingericht transportmiddel.

 

Werken van hout: het uitzetten en/of krimpen van hout door veranderingen in de luchtvochtigheid en/of warmte.

 

Politoer: is een kwetsbare maar authentieke afwerking, bestaat uit een oplossing van schellak in alcohol en word gebruikt om hout af te dichten.

 

Hard-wax: op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen; loodvrije siccatieven en waterafstotende additieven, met als doel het hout af te dichten en waterafstotend te maken.

 

Glitsa: is een formaldehyde bevattende meubellak op basis van ethanol en butaan en bevat waterafstotende additieven.

 

Celluloselak: formaldehydevrije, PVC –vaste eencomponenten-houtlak versterkt met polyurethaan. Is een houtstructuur afdichtende afwerking zonder waterafstotende additieven.

 

 

Artikel 2: Werkingssfeer

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten.

 

2.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de klant worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3: Offertes

 

3.1 Al onze schriftelijke offertes zijn vrijblijvend.

 

3.2 De offertes door ons gemaakt zijn 30 dagen geldig. Offertes of prijsindicaties per telefoon of e-mail zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht om indien er zich omstandigheden voordoen de offerte te herroepen

 

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 

4.1 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.

 

4.2 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

 

Artikel 5: Verzekering

 

5.1 Wij zijn verzekerd voor schade tijdens vervoer van ophaaladres naar werkplaats en vice versa.. Tijdens de restauratie vallen de objecten onder uw inboedelverzekering. Geef tijdig door aan uw verzekeringsmaatschappij dat de objecten in restauratie zijn gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor water/brandschade of diefstal van de onderhanden objecten.

 

 

Artikel 6: Prijzen

 

6.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbiedingen of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

 

6.2 De prijzen gelden in Euro.

 

6.3 De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege

 

6.4 Kosten van door klant gewenste wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7: Schade expertises

 

7.1 Voor het opstellen van schade rapporten voor verzekeringen berekenen wij EUR 90,-- excl. BTW contant.

 

 

Artikel 8: Transport

 

8.1 Het vervoeren van de objecten van en naar de werkplaats gebeurt tenzij anders afgesproken door ons. Eventuele schades ontstaan door ondeugdelijk transport welke wij niet hebben uitgevoerd kunnen niet worden gereclameerd op ons.

 

8.2 Wanneer op afgesproken datum en tijd de klant niet aanwezig is zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 9: Onderhoud

 

9.1 De klant dient ook na de restauratie altijd rekening te houden met het werken van het hout.

 

9.2 Het verkleuren van meubels is een natuurlijk proces en zal onder invloed van zonlicht versneld worden. Eventuele verkleuringen zijn niet op ons te reclameren.

 

9.3 Meubels waarvan het dekvlak opnieuw is afgewerkt dienen min. 3 weken na aflevering niet gebruikt te worden zodat de afwerking kan uitharden.

 

9.4 De luchtvochtigheid in de ruimte waar de objecten staan dient steeds tussen de 60 á 70% te zijn. Eventuele schades/problemen ontstaan doordat de luchtvochtigheid meer dan 70% of minder dan 60% bedraagt zijn niet te reclameren op ons.

 

9.5 Schades ontstaan door reparaties uitgevoerd door de klant na aflevering van het gerestaureerde object zijn niet op ons te verhalen. Bij eventuele gebreken ontstaan na aflevering dienen wij eerst geïnformeerd te worden en een redelijke termijn verleend te worden om het gebrek adequaat op te lossen.

 

9.6 Antieke meubels dienen na restauratie maximaal 1 keer per jaar in de was gezet te worden. Met uitzondering van gepolitoerde meubelen.

 

9.7 Gematte en/of gebiesde zittingen dienen 1 keer per jaar met zout water worden ingespoten.

 

9.8 Het onderhouden de meubels van de klant kan ook door ons worden uitgevoerd. Hiervoor bieden wij de klant als extra service een onderhoudscontract aan.

 

 

Artikel 10: Betaling

 

10.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te wijzen bankrekening.

 

10.2 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is de klant in gebreke en zal daarvoor worden aangemaand.

 

10.3 Wanneer na twee aanmaningen de klant nog in gebreke blijft zien wij ons genoodzaakt de betaling uit handen te geven.

 

10.4 Indien wij tot invordering overgaan, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van EUR 150 ,-- excl. BTW.

 

 

Artikel 11: Levering

 

11.1 De door ons aangegeven termijnen van levering zijn nimmer fataal. Ingeval de aangegeven leveringsdatum door ons niet aangehouden kan worden, zullen wij de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum zonder dat de klant daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan danwel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

 

11.2 Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en wij nog niet met het desbetreffende object zijn aangevangen.

 

11.3 In geval van annulering van de restauratie terwijl wij wel zijn aangevangen met de restauratie bepalen wij hoe groot de gemaakte kosten zijn, welke wij in rekening zullen brengen.

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 

12.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

 

12.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Zutphen worden onderworpen.

 

Aansprakelijk: de genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en schrijffouten.

twitter hekkers en van 't spijker  facebook hekkers en van 't spijker